Skip to main content

Předpisy

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKOVÉ PLATFORMY „MINISTERSKÉ CITRONY“

Vlastník: MSWIA S.C. se sídlem v Gliwicích, 44-100, na ulici Raciborska 2, NIP: 6312669360, REGON: 366854690.

I. Definice

Pojmy použitými v pravidlech a předpisech se rozumí:

1.1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní předpisy přiznávají právní způsobilost, která podává objednávku v rámci elektronické objednávkové platformy;

1.2. Občanský zákoník – zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964. (Dz.U. č. 16, bod 93 ve znění pozdějších předpisů);

1.3. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky stanovují základní pravidla pro používání elektronické platformy pro zadávání objednávek na Ministerskou limonádu;

1.4. Provozovna – stacionární prodejní místo se nachází v Gliwicích, na ul. Raciborska 2, kde lze zadávat objednávky prostřednictvím elektronické platformy dostupné na adrese www.cytrynowkaministra.pl.

1.5. Zboží – produkt prezentovaný na elektronické platformě, který lze zakoupit v prostorách;

1.6. Kupní smlouva – smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi společností MSWIA S.C., v Gliwicích, a Zákazníkem, uzavřená v prostorách nacházejících se v Gliwicích na ulici Raciborska 2.

1.7. Zákon o právech spotřebitelů – zákon ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, položka 827 v platném znění);

1.8. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky – zákon ze dne 18. července 2002. o poskytování služeb elektronickými prostředky (sbírka zákonů č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů);

1.9. Objednávka – projev vůle zákazníka směřující přímo k uzavření smlouvy o prodeji produktu Minister’s Lemonade v provozovně;

1.10. EP – elektronická objednávková platforma v prostorách provozovaná prostřednictvím www.cytrynowkaministra.pl.

1.11. Zprostředkovatel – kurýrní společnost, se kterou má prodávající uzavřenou příslušnou smlouvu.

II. Obecná ustanovení

2.1. Předpisy stanoví pravidla pro používání EP umístěného na adrese www.cytrynowkaministra.pl.

2.2. Jednací řád je dokument uvedený v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.

2.3. Provozovnu, kde lze zadávat objednávky prostřednictvím EP, provozuje společnost MSWiA S.C. v Gliwicích.

2.4. Nařízení stanoví zejména:

(a) podmínky rezervace produktu Minister’s Lemonade, který je v prostorách k dispozici prostřednictvím EP;

c) podmínky pro zadávání objednávek v prostorách prostřednictvím EP;

(d) pravidla pro uzavírání kupních smluv v prostorách s využitím EP.

2.5. Pro správné používání online objednávkové platformy je nutné, aby potenciální zákazník splňoval následující minimální technické požadavky:

(1) vlastnictví počítače, notebooku nebo jiného multimediálního zařízení s přístupem na internet;

2) přístup k e-mailu;

3) použití webového prohlížeče: Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome;

4) povolte v prohlížeči soubory cookie a Javascript.

2.6. V souladu s platnou legislativou prodává společnost MSWIA S.C. pouze osobám starším 18 let, jejichž chování nenaznačuje, že jsou pod vlivem alkoholu. Neprodává na úvěr ani na zástavu.

2.7. Zákazníci mají kdykoli přístup k obchodním podmínkám prostřednictvím odkazu na domovské stránce webových stránek a mohou si je stáhnout a vytisknout.

2.8. Informace o Zboží obsažené v Provozovnách EP, zejména jeho popis a cena, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

2.9. Smlouva o prodeji zboží se uzavírá a plní výhradně v prostorách.

2.10. Elektronická objednávková platforma nabízí řadu alkoholických nápojů.

III. Pravidla pro používání EP

3.1. Předpokladem pro zahájení používání EP je registrace v EP.

3.2. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze stránek EP.

3.3. Registrace je podmíněna souhlasem s podmínkami a poskytnutím osobních údajů označených jako povinné. Registrací zákazník zmocňuje společnost MSWIA S.C. v Gliwicích ke zpracování svých osobních údajů.

3.4. Společnost MSWIA S.C. může s okamžitou platností zbavit Klienta práva používat EP, jakož i omezit jeho přístup k některému nebo celému obsahu, který je v něm obsažen, v případě porušení Pravidel ze strany Klienta, zejména pokud Klient:

(a) je mladší 18 let,

(b) při registraci v EP uvedl údaje, které jsou nepravdivé, nepřesné nebo zastaralé, zavádějící nebo porušují práva třetích stran,

c) porušil prostřednictvím EP osobnostní práva třetích stran, zejména osobnostní práva jiných uživatelů EP,

d) se dopustil jiného jednání, které společnost MSWIA S.C. považuje za neslučitelné s platnými zákony nebo obecnými zásadami používání internetu nebo poškozující dobré jméno společnosti MSWIA S.C. v Gliwicích.

3.5. Osoba, které bylo odňato právo používat EP, se nemůže znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu společnosti MSWIA S.C. v Gliwicích.

3.6. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů obsažených v EP přijmou prostory technická a organizační opatření odpovídající míře rizika pro bezpečnost poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění získání a úpravě osobních údajů přenášených prostřednictvím internetu neoprávněnými osobami.

3.7. Zákazník je zejména povinen:

a) neposkytovat ani nepřenášet obsah, který je zakázán zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobnostní a jiná práva třetích stran,

(b) používat EP způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména pomocí specifického softwaru nebo zařízení,

c) neprovádět v rámci EP takové činnosti, jako je zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam),

d) používat EP způsobem, který nezatěžuje ostatní zákazníky a společnost MSWIA S.C. v Gliwicích,

(e) používat jakýkoli obsah zveřejněný v rámci EP pouze pro svou osobní potřebu,

f) používat EP způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy Polské republiky a ustanoveními Pravidel.

IV. Postup při uzavírání kupní smlouvy

4.1. Pro uzavření Kupní smlouvy v Provozovně prostřednictvím EP je nutné navštívit webové stránky www.cytrynowkaministra.pl, provést výběr Zboží a následné technické kroky na základě zobrazených zpráv a informací dostupných na webových stránkách.

4.2. Výběr objednaného Zboží Zákazníkem se provádí jeho přidáním do košíku/.

4.3. Během procesu zadávání objednávky – až do stisknutí tlačítka „Objednat“. – má Zákazník možnost upravovat zadané údaje a Zboží. Postupujte podle zobrazených zpráv a informací dostupných na webových stránkách.

4.4. Jakmile zákazník používající EP zadá všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn zadané objednávky. Souhrn objednávky bude obsahovat informace o:

(a) předmět smlouvy,

(b) jednotkovou a celkovou cenu objednaných produktů,

(c) zvolený způsob platby,

d) zvolený způsob odběru objednaného produktu,

4.5. Pro odeslání objednávky do provozovny je nutné přijmout obsah obchodních podmínek, uvést osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko „Objednat s povinností platby“.

4.6. Odeslání Objednávky Zákazníkem představuje projev vůle uzavřít Kupní smlouvu se společností MSWIA S.C. v Gliwicích v prostorách v souladu s obsahem Pravidel.

4.7. Po odeslání objednávky obdrží zákazník e-mail s konečným potvrzením všech relevantních prvků objednávky.

4.8. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, jakmile obchod potvrdí přijetí objednávky kvyřízení.

4.9. Místem uzavření a plnění kupní smlouvy jsou prostory nacházející se v Gliwicích na ulici Raciborska 2.

4.10. Kupní smlouva se uzavírá v polském jazyce a její obsah je v souladu s obchodními podmínkami.

V. Dodání zboží

5.1. Dodání Zboží Prodávajícím se uskuteční v Provozovně nacházející se v Gliwicích na ul. Raciborska 2.

5.2. Prodávající umožní Zákazníkovi následující způsoby dodání Zboží:

a) osobní odběr,

b) doručení Zboží Zprostředkovateli, kterým je kurýrní společnost spolupracující s Prodávajícím.

5.3. Prodávající nevydá Zboží zákazníkovi, který je nezletilý nebo pod vlivem alkoholu.

5.4. Uvedením kurýrní společnosti, která spolupracuje s Prodávajícím, v Objednávkovém formuláři Zákazník jmenuje Zmocněnce, kterým je zvolená kurýrní společnost, a zmocňuje Prodávajícího k vydání Zboží Zmocněnci. Touto volbou zákazník potvrzuje, že se seznámil s předpisy o doručování, které se vztahují na kurýrní společnost.

5.5. Zaměstnanec kurýrní společnosti je oprávněn zkontrolovat totožnost a věk Zákazníka a nedoručí Zboží Zákazníkovi, který se jeví jako nezletilý nebo osoba pod vlivem alkoholu.

5.6. Kurýrní společnost, která spolupracuje s Prodávajícím, provádí dodávky Zboží na území Polské republiky.

5.7. Dodání Zboží Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud není v Kupní smlouvě uvedeno jinak.

5.8. Náklady na doručení Zboží jsou uvedeny při vyplňování objednávkového formuláře.

5.9. Není-li dohodnuto jinak, hradí náklady na dodání Zboží Zákazník.

5.10. Lhůta pro odeslání Zboží Zákazníkovi je maximálně 5 pracovních dnů od podání Objednávky, která bude potvrzena Prodávajícím. Počátek lhůty pro dodání Zboží Zákazníkovi se počítá takto:

a) pokud si zákazník zvolí platbu klasickým převodem nebo elektronickou platební metodou – od data připsání na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet,

b) v případě, že si Zákazník zvolí dobírku, od data Objednávky.

5.11. Zboží, které je předmětem Objednávky, je Prodávajícím vydáno spolu s dokladem potvrzujícím uzavření Kupní smlouvy, tj. e-mailem zaslaným Prodávajícím uvedeným v bodě 4.7 těchto Obchodních podmínek.

VI. Ceny a způsoby platby

6.1. Cena Zboží je uvedena v polských zlotých a zahrnuje všechny složky včetně DPH (s uvedením sazby), cla a případných dalších poplatků.

6.2. Zákazník má možnost zaplatit cenu:

a) bankovním převodem na číslo účtu mBank: 87 1140 2004 0000 3902 8194 8450

b) platba vProstoru vhotovosti nebo kartou, pokud si Zboží vyzvedne osobně.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

7.1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne doručení Zboží.

7.2. Právo na odstoupení od smlouvy se uplatňuje podáním písemného prohlášení společnosti MSWIA S.C. v Gliwicích, adresa: Raciborska 2, 44-100 Gliwice;

nebo elektronicky na e-mailovou adresu: cytrynowkaministra@msiw.eu

7.3. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může zákazník využít formulář poskytnutý prodávajícím prostřednictvím e-mailu.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi vrácena zaplacená kupní cena (s výjimkou dodatečných nákladů, např. na zprostředkování) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno prohlášení o odstoupení od smlouvy, s výhradou ustanovení 7.6. níže.

7.5. Cena bude vrácena stejným platebním prostředkem, který zákazník použil při původní transakci, pokud zákazník výslovně neprohlásí jiný postup s předchozím souhlasem prodávajícího.

7.6. Prodávající není povinen vrátit cenu před obdržením vráceného Zboží.

7.7 Vrácené zboží je třeba zaslat na adresu: 44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2, MSWIA S.C. neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy bylo podáno prohlášení o odstoupení od smlouvy. Překročení časového limitu má účinky uvedené v odstavci 7.6. výše. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

VIII. Záruka na vady

8.1. Společnost MSWIA S.C. jako prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22[1] občanského zákoníku, a to z titulu záruky za vady v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

8.2. Stížnosti vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo těmito obchodními podmínkami je třeba adresovat na adresu: cytrynowkaministra@msiw.eu. Společnost MSWIA S.C. v Gliwicích se zavazuje posoudit stížnost do 14 dnů, a pokud to nebude možné, informovat klienta v této lhůtě, kdy bude stížnost posouzena.

8.3. Společnost MSWIA S.C. v Gliwicích není výrobcem zboží a neposkytuje záruku na prodávané zboží.

IX. Stížnosti na poskytování elektronických služeb

9.1. Společnost MSWIA S.C. v Gliwicích podnikne kroky k tomu, aby zajistila, že EP bude fungovat zcela správně v rozsahu jejích současných technických znalostí, a zavazuje se v přiměřené lhůtě odstranit jakékoli nesrovnalosti nahlášené Zákazníkem.

9.2. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost MSWIA S.C. v Gliwicích o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních ve fungování EP.

9.3. Nesrovnalosti týkající se fungování EP může zákazník nahlásit e-mailem na adresu: cytrynowkaministra@msiw.eu.

9.4. V hlášení by měl zákazník uvést své jméno, poštovní adresu, typ a datum závady týkající se EP.

9.5. Společnost MSWIA S.C. v Gliwicích se zavazuje posoudit stížnosti do 14 dnů, a pokud to nebude možné, informovat klienta v této lhůtě, kdy bude stížnost posouzena.

9.6. Společnost MSWIA S.C. v Gliwicích se zavazuje dodržovat kodex správné praxe uvedený v čl. 2 odst. 5 zákona o. 23. srpna 2007 o potírání nekalých tržních praktik Dz.U. 2016. Položka 3

9.7. MSWIA S.C. v Gliwicích informuje o možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a šetření pohledávek, tj:

9.7.1. Zákazník je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000. o obchodní inspekci (Sbírka zákonů 2001, částka 4, bod 25, ve znění pozdějších předpisů), s žádostí o řešení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy. Jednací řád pro organizaci a činnost stálých rozhodčích spotřebitelských soudů je uveden v nařízení ministra spravedlnosti ze dne 25. září 2001. o stanovení jednacího řádu pro organizaci a činnost stálých rozhodčích soudů pro spotřebitele. (Úř. věst. 2001, č. 113, bod 1214).

9.7.2. Zákazník je oprávněn obrátit se na zemského inspektora obchodní inspekce podle čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000. o obchodní inspekci (Sb. zákonů 2001, č. 4, bod 25 v platném znění), s návrhem na zahájení zprostředkovatelského řízení za účelem smírného řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím. Informace o zásadách a postupu zprostředkování prováděného oblastním inspektorem obchodní inspekce jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách jednotlivých oblastních inspektorátů obchodní inspekce.

9.7.3. Zákazník může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, k jejímž zákonným úkolům patří ochrana spotřebitele (např. Svaz spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství poskytuje Svaz spotřebitelů na bezplatné spotřebitelské lince 800 007 707 a Sdružení polských spotřebitelů na e-mailové adrese porady@dlakonsumentow.pl.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Řešení případných sporů vzniklých mezi společností MSWIA S.C. v Gliwicích a zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22[1] občanského zákoníku, se předkládají příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

10.2. Řešení případných sporů vzniklých mezi společností MSWIA S.C. v Gliwicích a zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 22[1] občanského zákoníku, se předkládá soudu příslušnému podle sídla společnosti MSWIA S.C. v Gliwicích.

10.3. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se použijí ustanovení občanského zákoníku a další příslušná ustanovení polského práva.

10.4. Přijetím obchodních podmínek zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v podané objednávce pro účely nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy – v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (RODO). 10.5. Přijetím obchodních podmínek zákazník prohlašuje, že se seznámil s informační doložkou o zpracování svých osobních údajů podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (RODO).