Skip to main content

Regulamin

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ „CYTRYNÓWKI MINISTRA”

Właściciel: MSWIA S.C. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, przy ulicy Raciborska 2, NIP: 6312669360, REGON: 366854690

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówienia na Cytrynówkę Ministra;

1.4. Lokal – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Gliwicach, przy ul. Raciborskiej 2, w którym można składać Zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod www.cytrynowkaministra.pl

1.5. Towar – produkt prezentowany w elektronicznej platformie, który można nabyć w Lokalu;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MSWIA S.C., w Gliwicach, a Klientem, realizowana w Lokalu znajdującym się w Gliwicach przy ulicy Raciborskiej 2.

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu Cytrynówka Ministra w Lokalu;

1.10. EP – elektroniczna platforma do składania zamówień w Lokalu prowadzona poprzez www.cytrynowkaministra.pl.

1.11. Pełnomocnik – firma kurierska, z którą Sprzedawca ma zawartą stosowną umowę.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z EP znajdującej się na www.cytrynowkaministra.pl

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Lokal, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem EP, prowadzony jest przez MSWiA S.C. w Gliwicach.

2.4. Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktu Cytrynówka Ministra dostępnego w Lokalu za pośrednictwem EP;

c) warunki i zasady składania Zamówień w Lokalu za pośrednictwem EP;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Lokalu przy użyciu EP.

2.5. Do prawidłowego korzystania z platformy składania zamówień online, niezbędne jest spełnienie przez Potencjalnego Klienta – następujących, minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;

2) dostęp do poczty elektronicznej;

3) korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome;

4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MSWIA S.C. dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

2.8. Informacja o Towarze zawarte w EP Lokalu, w szczególności jego opis oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Lokalu.

2.10. Platforma elektroniczna do składania zamówień przedstawia ofertę z zakresu napojów alkoholowych.

III. Zasady korzystania z EP

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z EP jest rejestracja w jej ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron EP.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia MSWIA S.C. w Gliwicach do przetwarzania jego danych osobowych.

3.4. MSWIA S.C. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z EP, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) nie ukończył 18 roku życia,

b) podał w trakcie rejestracji w EP dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

c) dopuścił się za pośrednictwem EP naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników EP,

d) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez MSWIA S.C. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MSWIA S.C. w Gliwicach.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z EP, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MSWIA S.C. w Gliwicach.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w EP, Lokal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze EP w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach EP niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z EP w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MSWIA S.C. w Gliwicach,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach EP jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z EP w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Lokalu za pośrednictwem EP, należy wejść na stronę internetową www.cytrynowkaministra.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka/

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z EP wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranej metody odbioru zamawianego produktu,

4.5. W celu wysłania Zamówienia do Lokalu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MSWIA S.C. w Gliwicach Umowy sprzedaży w Lokalu, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.

4.9. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Lokal, znajdujący się w Gliwicach przy ulicy Raciborskiej 2.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Wydanie Towaru

5.1. Wydanie Towaru przez Sprzedawcę następuje w Lokalu znajdującym się w Gliwicach przy ul. Raciborskiej 2.

5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby wydania Towaru:

a) odbiór osobisty,

b) wydanie Towaru Pełnomocnikowi, będącemu firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą.

5.3. Sprzedawca nie wyda Towaru Klientowi, który będzie osobą niepełnoletnią lub w stanie nietrzeźwości.

5.4. Wskazując w Formularzu Zamówienia firmę kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, Klient ustanawia Pełnomocnika, którym jest wybrana firma kurierska i upoważnia Sprzedawcę do wydania Towaru Pełnomocnikowi. Dokonując tego wyboru, Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi dostawy, obowiązującym w firmie kurierskiej.

5.5. Pracownik firmy kurierskiej upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Klienta, nie wyda on Towaru Klientowi, który okaże się osobą niepełnoletnią lub osobą w stanie nietrzeźwości.

5.6. Firma kurierska, która współpracuje ze Sprzedawcą, realizuje dostawy Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.7. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.8. Koszty dostarczenia Towaru podane są przy wypełnianiu formularza zamówienia.

5.9. O ile nie uzgodniono inaczej koszt dostarczenia Towaru ponosi Klient.

5.10. Termin wysłania Towaru do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, od złożenia Zamówienia, które zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta, liczy się w następujący sposób:

a) przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym lub płatnością elektroniczną – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia.

5.11. Towaru objęty Zamówieniem jest wydawany przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy Sprzedaży, to jest e-mailem wysłanym przez Sprzedawcę, o którym mowa w punkcie 4.7 niniejszego Regulaminu.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Cena Towaru podana jest w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego mBank: 87 1140 2004 0000 3902 8194 8450

b) płatność w Lokalu gotówką lub kartą, jeśli odbiera Towar osobiście.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec MSWIA S.C. w Gliwicach, adres: Raciborska 2, 44-100 Gliwice;

lub elektronicznie na adres e-mail: cytrynowkaministra@msiw.eu

7.3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego drogą mailową przez Sprzedawcę formularza.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. poniżej.

7.5. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sprzedawcy.

7.6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.

7.7 Zwracany Towar winien być przekazany na adres: 44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2, MSWIA S.C. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przekroczenie terminu wywołuje skutki określone w pkt 7.6. powyżej. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

VIII. Rękojmia za wady

8.1. MSWIA S.C. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: cytrynowkaministra@msiw.eu. MSWIA S.C. w Gliwicach zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3.MSWIA S.C. w Gliwicach nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. MSWIA S.C. w Gliwicach podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania EP, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MSWIA S.C. w Gliwicach o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu EP.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem EP Klient może zgłaszać mailowo pod adres: cytrynowkaministra@msiw.eu.

9.4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem EP.

9.5. MSWIA S.C. w Gliwicach zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6.MSWIA S.C. w Gliwicach zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym Dz.U. z 2016 r. poz.3

9.7.MSWIA S.C. w Gliwicach informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:

9.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MSWIA S.C. w Gliwicach, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MSWIA S.C. w Gliwicach, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MSWIA S.C. w Gliwicach.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 10.5. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).